Quy định, điều khoản

1. Bản quyền, Giấy phép và Ý kiến ​​nộp.

Toàn bộ nội dung của Mạng được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu quốc tế. Chủ sở hữu bản quyền và thương hiệu là Art Dacor USA LLC, các chi nhánh hoặc nhà cung cấp bên thứ ba khác. BẠN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC S MODA ĐỔI, BẢN QUYỀN, SẢN PHẨM, S REA ĐỔI, UPLOAD, POST, TRANSMIT, HO ORC PHÂN PHỐI, TRONG BẤT K AN HÌNH THỨC, TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB, BAO GỒM BẢN QUYỀN, HÌNH ẢNH, MÃ VÀ / HO ORC PHẦN MỀM. Bạn có thể in và tải xuống các phần của tài liệu từ các khu vực khác nhau của Mạng chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại của bạn với điều kiện bạn đồng ý không thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc độc quyền khỏi tài liệu. Bạn đồng ý cấp cho Art Dacor USA LLC một giấy phép không độc quyền, không có phí bản quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn với quyền cấp phép lại, sao chép, phân phối, truyền tải, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị công khai và công khai bất kỳ tài liệu và thông tin khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, các ý tưởng trong đó cho các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) bạn gửi đến bất kỳ khu vực công cộng nào của Mạng (như các bản tin, diễn đàn và nhóm tin) mail đến Art Dacor USA LLC bằng tất cả các phương tiện và trong bất kỳ phương tiện truyền thông hiện nay được biết đến hoặc sau đây phát triển. Bạn cũng cấp cho Art Dacor USA LLC quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và các thông tin khác cũng như kết nối với tất cả các quảng cáo, tiếp thị và các tài liệu quảng cáo liên quan đến nó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có sự đòi hỏi đối với Art Dacor USA LLC vì bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong việc liên lạc của bạn với Art Dacor USA LLC. các ý tưởng trong đó có các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) bạn gửi đến bất kỳ khu vực công cộng nào của Mạng (như các bảng tin, diễn đàn và nhóm tin) hoặc bằng email tới Art Dacor USA LLC bằng mọi cách và trong bất kỳ phương tiện nào hiện đang được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bạn cũng cấp cho Art Dacor USA LLC quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và các thông tin khác cũng như kết nối với tất cả các quảng cáo, tiếp thị và các tài liệu quảng cáo liên quan đến nó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có sự đòi hỏi đối với Art Dacor USA LLC vì bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong việc liên lạc của bạn với Art Dacor USA LLC. các ý tưởng trong đó có các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) bạn gửi đến bất kỳ khu vực công cộng nào của Mạng (như các bảng tin, diễn đàn và nhóm tin) hoặc bằng email tới Art Dacor USA LLC bằng mọi cách và trong bất kỳ phương tiện nào hiện đang được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bạn cũng cấp cho Art Dacor USA LLC quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và các thông tin khác cũng như kết nối với tất cả các quảng cáo, tiếp thị và các tài liệu quảng cáo liên quan đến nó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có sự đòi hỏi đối với Art Dacor USA LLC vì bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong việc liên lạc của bạn với Art Dacor USA LLC. diễn đàn và nhóm tin) hoặc bằng email tới Art Dacor USA LLC bằng mọi cách và bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bạn cũng cấp cho Art Dacor USA LLC quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và các thông tin khác cũng như kết nối với tất cả các quảng cáo, tiếp thị và các tài liệu quảng cáo liên quan đến nó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có sự đòi hỏi đối với Art Dacor USA LLC vì bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong việc liên lạc của bạn với Art Dacor USA LLC. diễn đàn và nhóm tin) hoặc bằng email tới Art Dacor USA LLC bằng mọi cách và bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bạn cũng cấp cho Art Dacor USA LLC quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và các thông tin khác cũng như kết nối với tất cả các quảng cáo, tiếp thị và các tài liệu quảng cáo liên quan đến nó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có sự đòi hỏi đối với Art Dacor USA LLC vì bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong việc liên lạc của bạn với Art Dacor USA LLC.

THƯƠNG MẠI.

Các ấn phẩm, sản phẩm, nội dung hoặc dịch vụ được tham chiếu ở đây hoặc trên Mạng là những thương hiệu độc quyền hoặc các dịch vụ của Art Dacor USA LLC. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong Mạng có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

2. Sử dụng Mạng lưới.

Bạn hiểu rằng, ngoại trừ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định rõ ràng là được cung cấp bởi Art Dacor USA LLC, Art Dacor USA LLC không vận hành, kiểm soát hoặc chứng thực bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Internet dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoại trừ Art Dacor USA LLC – thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định, tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua mạng hoặc trên Internet thường được cung cấp bởi các bên thứ ba, không liên kết với Art Dacor USA LLC a. Bạn cũng hiểu rằng Art Dacor USA LLC không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các tệp tin có sẵn để tải xuống thông qua Mạng sẽ không có nhiễm trùng hoặc vi rút, sâu, ngựa thành Trojan hoặc các mã khác có tính chất gây ô nhiễm hoặc phá hoại.

BẠN THỰC HIỆN TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO CHO VIỆC S US DỤNG TRANG WEB VÀ INTERNET. ART Dacor USA LLC CUNG CẤP TRANG WEB VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ RÀNG HAY NHỮNG BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN HOẶC XÁC NHẬN NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU HOẶC KHÔNG VI PHẠM HOẶC CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ) VỀ DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG HO ORC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ HO ORC VỀ INTERNET GENERIALY, VÀ ART DACOR USA LLC sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT K CO chi phí hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ bất kỳ giao dịch như vậy. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐẾN ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC, SỰ PHÙ HỢP VÀ SỰ THÍCH HỢP CỦA TẤT CẢ Ý KIẾN, TƯ VẤN, DỊCH VỤ, Hàng hoá và các thông tin khác được cung cấp qua dịch vụ hoặc trên Internet. ART DACOR USA LLC KHÔNG BẢO ĐẢM R THNG DỊCH VỤ S W KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HO ORC KHÔNG L ERI HO ORC R THNG CÁC KHUYẾT TẬT TRONG DỊCH VỤ S W ĐƯỢC S CORA CH CORA.

BẠN HIỂU RỐI R THNG MỘT BẢN CHẤT LƯỢNG CỦA INTERNET ĐƯỢC CUNG CẤP CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ÐƯỢC ÐƯỢC ÐƯỢC ÐƯỢC ÐƯỢC ÐƯỢC ÐƯỢC ÐƯỢC ÐƯỢC ÐƯỢC ÐƯỢC BỒI THƯỜNG TRUY CẬP CỦA BẠN ĐẾN CÁC TÀI LIỆU ĐÓ LÀ RỦI RO CỦA BẠN. ART DACOR USA LLC KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ CHẤP NHẬN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHO CÁC TÀI LIỆU NÀY.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Trong mọi trường hợp ART Dacor USA LLC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO (I) BẤT KỲ NGẪU NHIÊN, HOẶC GIÁN TIẾP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TỔN HẠI DO MẤT MÁT VỀ LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÔNG TIN, và như thế) PHÁT SINH BÊN NGOÀI vIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN, HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP VÀO DỊCH VỤ, hoặc tải xuống từ DỊCH VỤ, HOẶC BẤT CỨ TRÌ hOÃN THÔNG TIN ĐÓ HOẶC DỊCH VỤ. NGAY CẢ KHI ART Dacor USA LLC HOẶC ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỦA NÓ ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI ĐÓ, HOẶC (II) MỌI KHIẾU NẠI do lỗi, thiếu sót, HOẶC SỰ THIẾU CHÍNH XÁC KHÁC TRONG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC TẢI XUỐNG QUA DỊCH VỤ. BỞI MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRION HO ORC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TỔN HẠI HO ORC TH INCC MAGESC, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Art Dacor USA LLC không đại diện cho bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập qua mạng này hoặc liên kết với Mạng này. Khi bạn truy cập trang Web không phải của Art Dacor USA LLC, vui lòng hiểu rằng nó độc lập với Art Dacor USA LLC và Art Dacor USA LLC không kiểm soát nội dung trên trang web đó. Ngoài ra, liên kết tới trang web Art Dacor USA LLC không có nghĩa là Art Dacor USA LLC chấp nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung, hoặc việc sử dụng trang web đó.

3. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Art không có hại gì cho Art Dacor USA LLC, các nhân viên, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào đối với Dịch vụ từ tất cả các tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, ‘phí, là kết quả của bất kỳ vi phạm nào của Thỏa Hiệp này (bao gồm hành vi cẩu thả hoặc sai trái) của bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập vào Dịch vụ.

4. Quyền của bên thứ ba.

Các điều khoản của đoạn 2 (Sử dụng Dịch vụ) và 3 (Bồi thường) là vì lợi ích của Art Dacor USA LLC và các nhân viên, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào đối với Dịch vụ. Mỗi cá nhân, tổ chức đó đều có quyền tự khẳng định và thực thi các điều khoản đó trực tiếp chống lại bạn.

5. Chấm dứt.

Thỏa thuận này có thể được chấm dứt bởi bất kỳ bên nào mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Các quy định của các khoản 1 (Bản quyền, Giấy phép và Ý kiến ​​đệ trình), 2 (Sử dụng Dịch vụ), 3 (Bồi thường), 4 (Các Quyền của Bên Thứ ba) và 6 (Các Phụ) sẽ vẫn có hiệu lực trong bất kỳ chấm dứt Hợp Đồng này.

6. Linh tinh.

Thỏa thuận này sẽ được quản lý và giải thích theo luật của Hoa Kỳ áp dụng đối với các thỏa thuận được thực hiện và sẽ được thực hiện tại Hoa Kỳ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào giữa Art Dacor USA LLC và bạn vì bất cứ mục đích nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc nghĩa vụ của các bên dưới đây sẽ chỉ được đưa ra trong một tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền có thẩm quyền tại Hoa Kỳ. Bất kỳ nguyên nhân hành động hoặc yêu cầu bồi thường nào bạn có thể có liên quan đến Dịch vụ phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu bồi thường hoặc nguyên nhân hành động phát sinh hoặc yêu cầu bồi thường hoặc nguyên nhân hành động bị cấm. Art Dacor USA LLC không yêu cầu hoặc thực thi việc thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là miễn trừ bất kỳ điều khoản hay quyền nào. Không tiến triển giữa các bên và thực tiễn thương mại sẽ không thay đổi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Mạng AMGY.com có ​​thể chỉ định các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.